Vänsterpartiet Uddevallas Valplattform

Vänsterpartiet kommer alltid att ta ställning utifrån en solidarisk utgångspunkt

  

Vänsterpartiet kommer alltid att ta ställning utifrån en solidarisk utgångspunkt.

· Öka medborgarens inflytande över den kommunala verksamheten.

· Ansluta Uddevalla till Sveriges eko-kommuner.

· Omfördela arbetstid till dem som ingen har.

· Ge förtur i vården till dem som bäst behöver den.

· Satsa mer på den elev som har det svårt med kunskapsinhämtningen.

· Driva vård, skola och omsorg i offentlig eller kooperativ regi.

Solidaritet går ut på att vi människor har ett gemensamt ansvar för varandra, att vi kan ge och ta emot efter förmåga och behov.

Vänsterpartiet försvarar offentliga sektorn och de kommunala verksamheterna utifrån vår syn på solidaritet.

Vi vill ha en gemensam offentlig sektor som styrs genom demokratiska beslut utifrån sociala behov.

Vi avvisar privatisering av den offentliga sektorns uppgifter därför att privata vinstintressen är svåra att förena med allas rätt till en god vård, omsorg och utbildning.

Äldreboenden för friska, ensamma äldre behövs. Samlingsplatser där man stärker den sociala gemenskapen krävs. Människan är ju en social varelse och mår inte bra av ensamhet. Människor med en sämre livssituation blir oftare sjuka. De förlorar sina förmågor och får en sämre livskvalitet. Detta kostar mera än en vettig, förebyggande satsning.

· Prioritera äldreomsorgen när det gäller försök med arbetstidsförkortning.

· Stärk individ- och familjeomsorgen och förbättra skyddet för utsatta barn och ungdomar. 

· Bättre missbruksvård. 

· Underlätta för LSS-stöd. LSS-stöd för funktionshindrade är svårt att få idag, betydligt svårare än för ett antal år sedan.

· Små decentraliserade boendeformer.

Medborgarnas rätt till inflytande

Medborgarna i Uddevalla bör få större inflytande över de verksamheter som direkt berör dem.

Det demokratiska politiska systemet bör kompletteras med reellt brukar­ och personalinflytande.

· Hitta former för ett samarbete mellan brukare, personal, anhöriga och pensionärsorganisationer vars syfte är att skapa trygghet i äldreomsorgen.

· Att brukarna av hemtjänsten ska få styra mera över innehållet i tjänsten. Detta har prövats på andra håll i landet med gott resultat

Ett rättvist boende

Det kommunägda Uddevallahem skall ha en fastställd ägarstrategi där samhällsnyttan står i fokus. Bolagsstämman skall vara öppen för allmänheten och Uddevallahem skall vara ett föredöme i sin arbetsgivarroll.

· Fler hyresrätter i kommunen. Folk ska inte behöva skuldsätta sig genom höga lån för att få någonstans att bo!

· Arbeta för att minska segregationen i boendet.

Ett hållbart, ekologiskt Uddevalla

Vänsterpartiet i Uddevalla lovar att arbeta för en ekologiskt och socialt hållbar värld. Då måste vi börja med oss själva, vi medborgare i Uddevalla.

Vi kommer därför att arbeta i fullmäktige för att ansluta Uddevalla kommun till en av Sveriges ekokommuner. Föreningen bildades 1995 och hittills har 68 kommuner i landet anmält sig. Syftet är att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor rätt att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa.

· Vi ska ha en dialog med lokalt verkande organisationer som verkar aktivt för naturvård och djurskydd.

· Satsa på bättre kollektivtrafik och öka antalet säkra cykelvägar

Trygga jobben

· Pröva arbetstidsförkortning i kommunala verksamheter för att på så sätt anställa fler inom bland annat vård och omsorg.

En arbetstidsförkortning bidrar också till en balans i hela livet och till en bättre hälsa.

· Utvecklingen av småföretagandet, privat och kooperativt, är en av förutsättningarna för ett levande samhälle. Vi vill verka för att kommunen aktivt engagerar sig i dessa frågor.

· Göra om de många kommunala vikarietjänsterna till fasta jobb.

Satsa på våra ungdomar

Ungdomar är ofta åsidosatta. Det satsas på barn och äldre, men ungdomarna glöms bort. Många unga mår dåligt idag. Kraven blir allt större i skolan, på fritiden och arbetsmarknaden är stängd för ett stort antal av de yngre.

· Sommarjobb till alla ungdomar med höjd ersättning

· Öka personaltätheten inom skola och barnomsorg

· Ge ungdomar tillgång till lokaler för eget skapande

· Ökat stöd till kulturföreningar, särskilt för ungdomar

Ett jämlikt Uddevalla

· Alla politiska beslut skall beaktas utifrån ettJämställdhetsperspektiv.

· Verka för 50 % kvinnor i alla politiska organ.

· Fler män inom barn- och äldreomsorgen.

· Lika lön för lika arbete. Avsätt 1 % av kommunens lönesumma för att skapa jämställda löner på sikt.

· Högre lön till kvinnodominerade yrken i kommunen. Här ser vi främst att utvecklingen inom  vård och hemtjänst ligger efter.

· Verka för en utjämning av lönerna till olika grupper av kommunanställda.

· Avidentifierade jobbansökningar i kommunen, för att ge även arbetssökande med utländsk härkomst en rättvis chans att komma till intervju.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Arkiv